મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

RTI Innerpage Slider

RTI કેવી રીતે ફાઇલ કરવી ?

રાષ્ટ્રીય હાઈસ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ સાથે આરટીઆઈ અરજી કેવી રીતે ભરી શકાય

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, 2005 (અધિનિયમ) હેઠળ કોઈપણ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા કોઈપણ ભારતીય નાગરિક આરટીઆઈ સેલ, નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એશિયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટર - 9 નો સંપર્ક કરી શકે છે. , દ્વારકા, નવી દિલ્હી-110077 અથવા https://rtionline.gov.in/ પર ઓનલાઈન RTI સબમિટ કરી શકો છો.

અરજી ફી: ડીપા. ઓફ પર્સોનેલ એન્ડ ટ્રેઇનીંગ, મિનીસ્ટ્રી ઓફ પર્સોનેલ, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન, સરકાર. ભારતના, દ્વારા જારી કરાયેલ ગેઝેટ નોટિફિકેશનમાં અપાયેલા નિર્દેશ અનુસાર, તેમના નંબર 34012/8(s)/2005-એસ્ટેટ(B) તારીખ 16.09.2005, કલમ 6 ની પેટા કલમ (1) હેઠળ માહિતી મેળવવા માટેની અરજી નિયત એપ્લિકેશન ફી સાથે હોવી આવશ્યક છે. હાલમાં અરજી ફી રૂ. 10/- ની છે.

ચુકવણીની રીત: યોગ્ય રસીદ સામે રોકડ દ્વારા અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/બેંકરના ચેક / પોસ્ટલ ઓર્ડર દ્વારા ‘નેશનલ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ..’ ની તરફેણમાંડ્રૉ કરવામાં આવે છે જે લોકો બીપીએલ કેટેગરી સાથે જોડાયેલા હોય તેઓએ તેમના દાવાની સમર્થન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પ્રસ્તુત કર્યા હોય તે માટે કોઇ ફી ભરવાની જરૂર નથી.

વધારાની ફી: જો વધારાની ફીની આવશ્યકતા હોય તો, અરજદારને તે વિશે જાણ કરવામાં આવશે. 10/- રૂપિયાની RTI ફી રોકડ દ્વારા, ભારતીય પોસ્ટલ ઓર્ડર (IPO) દ્વારા અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (DD) દ્વારા નેશનલ હાઈસ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એશિયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટરની તરફેણમાં સબમિટ કરી શકાય છે સેક્ટર-9, દ્વારકા, નવી દિલ્હી -110077

ફી (રોકડ/IPO/DDમાં) ફક્ત જાહેર માહિતી અધિકારી (PIO) ની કચેરી, રાષ્ટ્રીય હાઇ સ્પીડ, એશિયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટર-9, દ્વારકા, નવી દિલ્હી -110077 પર જ રજૂ કરી શકાય છે.

કોઈ વ્યક્તિગત રૂપે ફી (રોકડ/IPO/DDમાં) PIO કચેરીમાં જમા કરાવી શકે છે અથવા વૈકલ્પિક રૂપે તેણે નીચે મુજબના સરનામે પોસ્ટ દ્વારા IPO અથવા DD મોકલી શકશે. 

જાહેર માહિતી અધિકારી (PIO),
નેશનલ હાઇ સ્પીડ, એશિયા ભવન,
બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટર -9,
દ્વારકા, નવી દિલ્હી -110077

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, 2005 (અધિનિયમ) હેઠળ કોઈપણ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા કોઈપણ ભારતીય નાગરિક આરટીઆઈ સેલ, નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એશિયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટર - 9 નો સંપર્ક કરી શકે છે. , દ્વારકા, નવી દિલ્હી-110077 અથવા https://rtionline.gov.in/ પર ઓનલાઈન RTI સબમિટ કરી શકો છો.

અરજી ફી: ડીપા. ઓફ પર્સોનેલ એન્ડ ટ્રેઇનીંગ, મિનીસ્ટ્રી ઓફ પર્સોનેલ, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન, સરકાર. ભારતના, દ્વારા જારી કરાયેલ ગેઝેટ નોટિફિકેશનમાં અપાયેલા નિર્દેશ અનુસાર, તેમના નંબર 34012/8(s)/2005-એસ્ટેટ(B) તારીખ 16.09.2005, કલમ 6 ની પેટા કલમ (1) હેઠળ માહિતી મેળવવા માટેની અરજી નિયત એપ્લિકેશન ફી સાથે હોવી આવશ્યક છે. હાલમાં અરજી ફી રૂ. 10/- ની છે.

ચુકવણીની રીત: યોગ્ય રસીદ સામે રોકડ દ્વારા અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/બેંકરના ચેક / પોસ્ટલ ઓર્ડર દ્વારા ‘નેશનલ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ..’ ની તરફેણમાંડ્રૉ કરવામાં આવે છે જે લોકો બીપીએલ કેટેગરી સાથે જોડાયેલા હોય તેઓએ તેમના દાવાની સમર્થન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પ્રસ્તુત કર્યા હોય તે માટે કોઇ ફી ભરવાની જરૂર નથી.

વધારાની ફી: જો વધારાની ફીની આવશ્યકતા હોય તો, અરજદારને તે વિશે જાણ કરવામાં આવશે. 10/- રૂપિયાની RTI ફી રોકડ દ્વારા, ભારતીય પોસ્ટલ ઓર્ડર (IPO) દ્વારા અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (DD) દ્વારા નેશનલ હાઈસ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એશિયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટરની તરફેણમાં સબમિટ કરી શકાય છે સેક્ટર-9, દ્વારકા, નવી દિલ્હી -110077

ફી (રોકડ/IPO/DDમાં) ફક્ત જાહેર માહિતી અધિકારી (PIO) ની કચેરી, રાષ્ટ્રીય હાઇ સ્પીડ, એશિયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટર-9, દ્વારકા, નવી દિલ્હી -110077 પર જ રજૂ કરી શકાય છે.

કોઈ વ્યક્તિગત રૂપે ફી (રોકડ/IPO/DDમાં) PIO કચેરીમાં જમા કરાવી શકે છે અથવા વૈકલ્પિક રૂપે તેણે નીચે મુજબના સરનામે પોસ્ટ દ્વારા IPO અથવા DD મોકલી શકશે. 

જાહેર માહિતી અધિકારી (PIO),
નેશનલ હાઇ સ્પીડ, એશિયા ભવન,
બીજો માળ, રોડ નંબર 205, સેક્ટર -9,
દ્વારકા, નવી દિલ્હી -110077