મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Project Innerpage slider

Project Innerpage Slider

ફરિયાદ નિવારણ સમિતિની સૂચના

લેવલ-1. જિલ્લા કક્ષાએ ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ
લેવલ-2. પ્રાદેશિક કક્ષાએ ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ
લેવલ-3. મુખ્ય કાર્યાલય કક્ષાએ ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ