મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

RTI Innerpage Slider

સંપર્ક વિગતો

અપીલ ઓથોરિટી
શ્રી અંજુમ પરવેઝ
ડિરેક્ટર (પ્રોજેક્ટ્સ)

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
બીજો માળ, એશિયા ભવન, સેક્ટર-9,
દ્વારકા, દિલ્હી-110077

Email Id : dirp@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070112
જાહેર માહિતી અધિકારી
શ્રી મોહિત લીલા
કાર્યકારી નિયામક (આયોજન)

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
બીજો માળ, એશિયા ભવન, સેક્ટર-9,
દ્વારકા, દિલ્હી-110077

Email Id : ed1plg@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070227
મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી
શ્રી ઉમેશ કુમાર ગુપ્તા
જોઈન્ટ જનરલ મેનેજર (ઓપરેશન્સ એન્ડ જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશન)

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
બીજો માળ, એશિયા ભવન, સેક્ટર-09,
દ્વારકા, નવી દિલ્હી-110077

Email Id : mgoa@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070012