Skip to main content
Innerpage slider

एसआईए/आरएपी आणि आईपीपी अहवाल

एसआईए/आरएपी आणि आईपीपी अहवाल

स्थानीय जन योजना (आईपीपी)
मराठीमध्ये सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए)/पुनःस्थापन कृती योजना (आरएपी)
गुजरातीमध्ये सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए)/पुनःस्थापन कृती योजना (आरएपी)